Bakgrund

den-goda

Cirka 850 000 personer eller ca 7,5 % av Sveriges befolkning finns idag registrerademed en eller flerabetalningsanmärkningar i kreditupplysningsregistren. En person medbetalningsanmärkning har nästan obefintliga
möjligheter att låna pengar hos bank, hyralägenhet, teckna telefonabonnemang ellerköpa varor och tjänster på kredit. Avkreditupplysningsregistren framgår att enolycka sällan kommer ensam.

Det genomsnittliga antalet betalningsanmärkningar för de 650 000 personer som finns iregistren är tolv stycken (12). Cirka 400 000 personer har skulder hos kronofogden. Deövriga har betalat sina skulder men får dras med betalningsanmärkningen i tre år efterdet att skulden reglerats.

Om man haft kreditbedömningssystem likt det i exempelvis England, skulle åtminstone 200 000 medborgare bli kreditvärdiga omedelbart, vilket borde vara självklart för densom har betalat sina skulder och gjort rätt för sig.
Den svenska bostadsmarknaden präglas av en minskande andel hyresrätter och demånga inte kan köpa sin bostad är hänvisade till att hyra sin bostad vilket späder påproblematiken kring bristen på hyresrätterna.

Enbart i Stockholm har 40 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter sedan millennieskiftet.

Parallellt leder den låga räntan till allt lägre avkastningskrav vilket driver upp fastighetspriserna med ständigt nya krav på ökade hyror som följd.

En räntejustering riskerar att bidra till höjda hyror och därmed boendekostnaden för hushållen ohållbar, specifikt för den kontinuerligt ökande andel ensamstående med barn, vilka allt oftare tvingas till ett boende av lägre grad i vårt moderna samhälle.

Familjer med betalningsanmärkningar blir i bostadsbristens Sverige systematiskt nekadebostad inom fastighetsbolagens kontrollerade kösystem. Hyreslagens stelbenta besittningsskydd gör det även svårt för aktörer som önskar ge någon ”en andra chans” eftersom kostnaden att vräka någon som inte betalar inte är värd att ta när någon trovärdig med en bakgrund med tidigare bristande betalningsförmåga söker bostad.

På grund av att bostadsrätter produceras i allt större utsträckning till allt högre kostnader finns det heller inget incitament för de stora byggaktörerna att bygga billiga hyresrätter. De kan alltså göra samma vinst på 30 producerade bostadsrätter som på 70 producerade hyresrätter. En följd av detta är att priset på de hyresrätter som trots allt produceras blirskyhögt.

Exempelvis erbjuder ett ledande byggbolag hyresrätter i Stockholm till en kranskommun för 22 000 kronor per m2, samma byggföretag säljer bostadsrätter i andra städer för 20 000 kronor per m2.

Byggbolagen styr alltså prissättningen, vilket gör att när byggmarknaden ”kyls av” för egna hem och bosstadsrätter uppstår ett så stort behov av hyresrätter att priserna hålls uppe av efterfrågan. De i många andra länder naturliga priscyklerna ”toppas av” i undre sinus varvid ett konstant omotiverat högt produktionspris vidmakthålls mot våra
kommuner i synnerhet.

Produktionspriset har bara en väg att gå och det är upp!

Koncept

att se merparten av vår målgrupp som en tillgång istället för en belastning och genom att försöka få till stånd statliga eller andra kreditgarantier skulle den totala samhällseffekten bli ofantligt stor. Vi tror att grunden till ett tryggt och bra i liv i många fall förutsätter att man har ett eget och bra boende.

Den Goda Bostaden skall i samarbete med utvalda leverantörer förvalta sunda och ytsnåla bostäder. Bostäderna skall vara arkitektritade och för den sakens skull har vi engagerat Stefan Werner på Ditrix AB i Göteborg.

Det är viktigt att stor vikt läggs vid design och utseende för att undvika att bostäderna får en negativ stämpel.

Lägenheterna skall helst ha hög grad av prefabrikation för att få en snabb byggnation som dessutom är väderoberoende.

Genom kontinuerlig avsättning till en bidragsfond (människa och mervärde), skall fonden
även verka för

  • ge mindre bemedlade familjer möjlighet till subventionerad bostad.
  • gå in som garant för bostadssökande med betalningsanmärkningar både inom det egna beståndet samt ute i övriga.
  • ska verka för ett allmänt samhällsansvar från fastighetsägare för att motverka segregering och verka för förståelse för var mans behov av bostad.
  • att upprätta ett stipendium stödja projekt som verkar för långsiktig miljövård.
  • att ge bidrag till organisationer som arbetar med frågor som berör vår
    målgrupp.

Drift

Även här skall vi genom nytänkande och användande av den bästa värmepumpstekniken i kombination med solfångaranläggningar samt individuell elmätning få hyresgästen stor möjlighet att själv påverka sin egen energikostnad. Dessutom kan centrala abonnemangskostnader kunna handlas upp med hjälp av den senaste digitala tekniken.

Förvaltning

Förvaltning – humant och socialt
Genom att skapa såväl naturliga mötesplatser och mötestillfällen inom bostadsområdena motverkar vi social isolering och uppmuntrar ett aktivt liv. Den sociala kontrollen ökar, trygghet skapas och inte minst gemenskap. Detta behövs, för trots att globaliseringen borde föra oss närmare varandra, blir många människor blir mer och mer isolerade.

Man kan tänka sig att hyresgästerna tillsammans får sköta delar av förvaltningen som t.ex. källsortering med varmkompost, trädgårdsskötsel samt renhållning. Alla reparationer samt kontroll av fastighetens tekniska system, givetvis utföras av fastighetsskötare anställda av Bolaget.

Ekonomi

Hyran ska ligga på maximalt 1380 kr/kvm vilket inom konceptet ger månadshyror om:

1:a 35 kvm 4 000 kr/mån
2:a 50 kvm 4 750 kr/mån
3:a 60 kvm 5 500 kr/mån
4:a 70 kvm 6 250 kr/mån

Samtidigt som det ges utrymme för avsättning om c:a 75 kr/kvm och år för att stödja Stiftelsens sociala ambition.

Finansiering

Inledande samtal har förts med några traditionella banker men även med medlemsbanken JAK och EKO-banken. Dock är vi övertygade om att utländska banker, som ju ofta har ett helt annat kreditvärderingssystem är den rätta vägen att gå.

Projekt

Ett pilotprojekt är under utredning, vi projekterar 12-16 lägenheter enligt bolagets idéer. Vidare har inledande diskussioner med ett flertal kommuner förts bl.a. Katrineholm, Nyköping, Laholm, Hylte alla har bemött oss positivt och vi hoppas på många marktilldelningar.

Slutord

Det kanske största och allvarligaste problemet är nog trots allt det faktum att de svenska medborgarna med betalningsanmärkningar inte verkar ha ett berättigande i samhället. Man skulle kunna likna det vid ett fängelsestraff om man så vill, då dörren så att säga är stängd. De sociala och ekonomiska konsekvenserna som blir följden av detta är alldeles säkert enormt mycket större än vad man idag vet.

Man skulle kunna säga att kreditupplysningsföretagen tar bort en enorm marknad för tex våra banker och detaljförsäljningsföretag vilket då får bankerna och finansföretag att uppvakta gamla kunder och be dem låna pengar till och med till ren konsumtion. Omräntan skulle röra sig uppåt skulle kanske många av dessa då komma på obestånd. Eninte alldeles kvalificerad gissning är att ännu fler medborgare då hamnar i skuldfällan.

Den Goda Bostaden´s intention är att i ETT väl genomarbetat koncept öppna uppaffärsmöjligheterna för en stor mängd företag samtidigt som människovärdet för 100 tusentals Svenskar restaureras!

shf

Share This: